مخیّله یِ مخلوط

طبیعتا اول نام کوچکم الف. و اول نام فامیلم گاف. است . هنرمندم و دردمند. گمانم همین قدر کافی باشد. 

فیلمساز، شاعر، نویسنده، گرافیست، طراح، ... آرزویم!!